Laki palkattomasta pakkotyövelvollisuudesta

– Jos todella on kyse kuntouttavasta työtoiminnasta, niin siitä kyllä säädetään, että sitä ei voi ostaa yrityksiltä. Kunta on siitä vastuussa, ja sillä ei voi korvata palkkatyötä.

Näin sanoi ministeri Laura Räty eilen Ajankohtaisen kakkosen haastattelussa ja oli ihan oikeassa. Laki kieltää selkeästi kuntia ostamasta kuntouttavaa työtoimintaa yrityksiltä. Silti näin tehdään ihan yleisesti. Kunta antaa työtoimintaan velvoitettuja yhdistyksille ja säätiöille, jotka myyvät heidän työpanoksensa yrityksille.

Kunnat siis ostavat tätä sosiaalipalveluksi sanottua toimintaa välikäsien kautta. Tästä hyötyvät kaikki muut paitsi se työtä tekevä. Kunnat hyötyvät vapautumalla työmarkkinatuen maksuosuudesta. Välikädet hyötyvät myymällä alihankintatyötä. Lisäksi kunnat ohjaavat valtiolta saamansa työllistämiskorvauksen 10,09 euroa/kuntoutettava/päivä tälle välikädelle. Yritys hyötyy ostamalla alihankintaa alle markkinahintojen.

Se työt tekevä saa työmarkkinatuen ja yhdeksän euroa päivässä.

Räty korosti myös, että kyseessä on sosiaalipalvelu, ei työllistäminen. Kuitenkin ihan yleisesti ja virallisestikin  puhutaan nimenomaan työllistämisestä silloin, kun puhutaan kuntouttavasta työtoiminnasta. Lakikin puhuu kuntien työllistämisvelvollisuudesta tarkoittaessaan kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua.

Juuri tässä piilee koko kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain ristiriita. Se on nimetty väärin. Sisällön puolesta lain nimi pitäisi olla Laki palkattomasta pakkotyövelvollisuudesta. Näin siksi, että laissa ei otsikkoa lukuunottamatta puhuta kuntouttamisesta mitään.

Kuntouttava työtoiminta määritellään lain 2 §:n 2-kohdassa näin:

Tässä laissa tarkoitetaan kuntouttavalla työtoiminnalla kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille.

Siinä kaikki. Kun katsotaan keitä laki koskee, niin huomataan ainoaksi kuntoutuksen perusteeksi työttömyys. Kohderyhmät määritellään lain 3 §:ssä. Lyhyyden vuoksi otan mukaan vain 25 vuotta täyttäneitä koskevan lainkohdan. Alle 25-vuotiailla kriteerit ovat muuuten samat, mutta työttömyysajat lyhyemmät.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25 vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toimeentulotukea saavalle[…]

1) joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä;

2) joka on työttömyysturvalain 6 luvun 7 tai 9 §:n mukaisen työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä; taikka

3) jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Missä kohtaa tässä mainitaan kuntouttamisen tarve? Vastaus on, että ei missään. Siitä ei puhuta koko laissa 2 §:n 2-kohdan jälkeen. Puhutaan vain työttömyyden kestosta ja se onkin ainoa peruste, jolla työttömiä määrätään tähän niin sanottuun kuntoutukseen.

Laki jopa kieltää vajaakuntoisten määräämisen kuntouttavaan työtoimintaan. Lain 8 §:n 4 momentti sanoo näin:

Jos kunta arvioi, ettei henkilö työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi välittömästi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, suunnitelman tulee sisältää erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan osallistua myöhemmin kuntouttavaan työtoimintaan. Terveydenhuollon palvelujen tarvetta arvioitaessa asiantuntijana toimii kunnan terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri.

Olen ennenkin sanonut, että lain mukaan vain priima kelpaa kuntoutettavaksi. Lain pykälät lyövät toisiaan ympäri korvia ja lakia on mahdotonta noudattaa rikkomatta sitä.

En tiedä onko lain epäselvyys ja tulkinnanvaraisuus Rädylle oikeasti yllätys. Ainakin se on hänen edeltäjänsä Paula Riskon lempilapsi, jota Risikko halusi laajentaa koskemaan kaikkia osallistavan sosiaaliturvan nimellä.

1507016_1496391800627889_6849110763391439737_n

Kommentit
 1. 1

  Herra Huu sanoo

  Veikkaan, että Räty on pihalla kuin lumiukko ja kun huomaa (hänelle kerrotaan) lain epäselvyydet, niin tämä selvitys haudataan nopeasti vähin äänin.

  Laista on ehkä tehty tahallaan epäselvä, näin työttömällä ei ole mitään pintaa mistä tarttua kun hänen oikeuksiaan tallotaan. Karenssi siis voidaan antaa lähes millä perustein tahansa, koska lakia voidaan tulkita aina työtöntä vastaan.

  • 1.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Laki kuntouttavasta työtoiminnasta mahdollistaa karenssin määräämisen vain jos ei osallistu aktivointisuunnitelman laatimiseen tai jättää osallistumasta aktivointisuunnitelman merkittyyn toimintaan, josta pitää siis olla suunnitelmassa merkittynä tehtävien sisällön tarkka kuvaus, suorituspaikka jne.

   http://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/aktivointisuunnitelma/aktivointisuunnitelman-sisalto/kuntouttava-tyotoiminta

   • 1.1.1

    Herra Huu sanoo

    Eikö tämä tarkoita käytännössä sitä, että työttömän on pakko hyväksyä aktivointisuunnitelma ja sen mitä siihen on kirjoitettu karenssin uhalla.

    • 1.1.1.1

     pitkäaikaistyötön sanoo

     Jokainen voi omalla argumentoinnillaan kykyjensä mukaan vaikuttaa siihen, mitä sinne aktivointisuunnitelmaan sisällytetään.

     Kuinka monen työttömän aktivointisuunnitelma edes on lain minimimääräysten mukainen? Ei minun ainakaan.

     Aktivointisuunnitelmaan merkitään:
     1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot;
     2) arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta;
     3) arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä
     4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

     Jos aktivointisuunnitelmaan sisällytetään kuntouttava työtoiminta, on siitä kirjattava suunnitelmaan ainakin seuraavat asiat:
     1) kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka;
     2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto;
     3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus;
     4) henkilölle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä
     5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia henkilön työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman uudistamisesta.

     Minun aktivointisuunnitelmassa ei ainakaan ollut kuin pieni murto-osa noista asioista. Kuntouttavasta työtoiminnasta oli yksi ainoa yleinen lause. Kuntouttavan työtoimintajakson kävin läpi kun en ajoissa ymmärtänyt perehtyä siihen, mitä laki loppujen lopuksi määrää. Olisin voinut olla menemättäkin, kun ei suunnitelmaan oltu yksilöity sellaista toimintaa, joka minulle ”myönnettiin” ikään kuin olisin jotain hakenut.

     En tehnyt kunnan edustajan kanssa sopimusta uudesta jaksosta, koska laki määrää, että jokaisen jakson jälkeen on TE-toimiston, kunnan ja työttömän kokoonnuttava päivittämään aktivointisuunnitelmaa, arvioitava toiminnan vaikutukset ja mahdollisuudet ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

     Tilannehan on se, että TE-toimistojen henkilökunta on vedetty niin minimiin, ettei aktivointisuunnitelmien päivityksiä ehditä tekemään kuukausiin. Jos on vähänkään älliä, niin ei tarvitse jatkuvasti olla kuntouttavassa työtoiminnassa.

     • 1.1.1.1.1

      Herra Huu sanoo

      Tässä pitää sitten olla todella tarkka kun asioi työkkärissä.
      ”Kutsu” kuntakokeiluun saapui eilen. Onneksi osallistuminen siihen tuskin voi olla pakollinen (läsnäolo riittää, samalla uusitaan työnhaku). Mutta tulen kieltäytymään kokeilusta ja jatkan TE-toimiston asiakkaana.

      Pitää tarkastaa netissä oleva työllistymissuunnitelma, ettei sinne ilmesty virkailijan toimesta mainintaa kuntouttavasta työtoiminnasta. Kannattaako ottaa kuvankaappaus nykyisen asiakassuunnitelmani sivusta, jotta on jotain kättä pidempää jos suunnitelma jostain syystä muuttuu tietämättäni? Kuntouttavaanhan pitää olla lupani työllistymissuunnitelmassa, oletan.

 2. 2

  J sanoo

  Missä on määritelty, tai kuka määrittää mikä on toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle?

  ”Kuntouttavaan” työtoimintaanhan on osallistuttava jos tämä on sisällytetty työllistymissuunnitelmaan. Missään ei käsittääkseni ole määritelty, että saisi sanktioita työllistymissuunnitelman hyväksymättä jättämisestä, jos kuitenkin osallistuu sen laatimiseen. Työttömyysturvalaissakin (3 §) sanotaan: ”toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laadittua työllistymissuunnitelmaa”. Mielestäni yhdessä laatimista ei ole, että toinen osapuoli yksipuolisesti sanelee suunnitelman.

  • 2.1

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Kuntouttavasta työtoiminnasta on oma lakinsa. Sen mukaan kuntouttava työtoiminta sisällytetään aktivointisuunnitelmaan, jos TE-toimisto arvioi, ettei henkilölle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen vaihtoehto. Jos siis lakia noudatettaisiin.

 3. 3

  J sanoo

  Kuten yllä jo mainittiin lain selkeydestä, itseltäni jäi huomioimatta erikseen tehtävä aktivointisuunnitelma, joka muuttaakin koko homman.

  Aktvointisuunnitelma onkin sitten enää tehtävä vain yhteistyössä henkilön kanssa. Voinee ymmärtää niin, että jos et ole yhteistyöhaluinen niin…
  Mutta jälleen kerran laissa mainitaan vain, että on velvollisuus osallistua suunnitelman tekoon ja suunnitelmassa. Missään ei mainita, mitä tapahtuu jos aktivoitava jättää allekirjoituksellaan hyväksymättä suunnitelman. Astuuko suunnitelma voimaan elleivät kaikki osapuolet ole hyväksyneet sitä allekirjoituksillaan?

  • 3.1

   J sanoo

   …on velvollisuus osallistua suunnitelman tekoon ja suunnitelmassa merkittyyn kuntouttavaan työtoimintaan.

   Pieni lisäys edelliseen.

  • 3.2

   pitkäaikaistyötön sanoo

   Lakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 184/2000 esitetään seuraavanlainen tulkinta:
   ”Kieltäytymisenä pidettäisiin säännöstä sovellettaessa suoranaisesti ilmaistun kieltäytymisen lisäksi tilanteita, joissa henkilö ei saavu sovittuun ja hänelle ilmoitettuun aktivointisuunnitelman laatimistilaisuuteen tai kieltäytyy antamasta suunnitelman laatimiseksi tarpeellisia tietoja taikka kieltäytyy allekirjoittamasta aktivointisuunnitelmaa.”

   Hallitus on siis lähtenyt siitä, että työttömän on pakko allekirjoittaa aktivointisuunnitelma. Eri asia sitten on, onko suunnitelma juridisesti velvoittava, jos sen sisältö ei täytä lain määräyksiä.

   http://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/aktivointisuunnitelma/aktivointisuunnitelman-sisalto/kuntouttava-tyotoiminta

 4. 4

  TM sanoo

  Jos kunnan intoon myydä orjatyötä ei voida vaikuttaa niin voisiko vaikuttaa ostajien intoon käyttää sitä?
  Jos vaikka jokainen ”kuntoutettava” muistuttaisi joka aamu työn tilaajaa siitä, että olen edelleen pakkotyöllistetty orja ja aion tänäänkin tehdä hommat niin huonosti kuin osaan. Ei kai rehellisyydestä voi saada karenssia?

  • 4.1

   Kokeiltu sanoo

   Itse jouduin yhden kerran selventämään eräälle minun työpanoksesta nauttivalle henkilölle, että en saa tästä mitään palkkaa, vaikka niin luulet. Hän siis oli siinä luulossa. Saan työttömyyskorvauksen + 9e/pvä jne. Miinus 20% verot päältä. Mutta jos saisin saman rahan palkkana vero olisi käsittääkseni 4-6% luokkaa.

   Lisäksi minulla olisi oikeasti työntekijän status. Joka on kovaa valuuttaa esim pankissa kun neuvottelee vaikka pankkilainasta.

   Tai vaikka minkä tahansa suuremman ostoksen neuvotteluvaiheessa palkkatyö on parempi juttu kuin sanoa olevan niin sanottu 9e/pvä orja olipa nimike millä sitä tekee mikä hyvänsä.

   Puhumattakaan mahdollisessa työhaastattelussa, kun sanoo oleensa nyt vaikka kuntouttavassatyössä, niin se saa tuskin mahdollista työnantajaa vakuuttuneeksi yhtään mistään, jollei ole sitten ilmaistatyövoimaa haluava työnantaja ja näkee, että tässä sopiva ilmainen työvoima jollain sopivalla työvoimapoliittisella nimikkeellä. Tästäkin itsellä ikäviä kokemuksia.

   No lopuksi tämä henkilö halusi vaihtaa pikaisesti puheenaihetta ja halusi keskustella ulkona olevasta säästä. Juuri näiden henkilöiden kanssa koko homma on täysin toivotonta, koska niitä on myös päättäjissä.

 5. 5

  Jari Kähkönen sanoo

  Sakarin osoittama lakimuutos ei välttämättä ole kaukanakaan, kun kansakunnan henkistä tilaa katsotaan, peilataan sitä vaikka huvin vuoksi mainituksi tulleeseen Ajankohtaisen kakkosen juttuun. Siihen mitä sen tämä toinen osa olisi voinut tehdä, mutta jätti kuitenkin tekemättä.

  Miksi työn laatua ei kartoitettu vaan tyydyttiin lounaissuomalaisen tyhmänrehellisyyden vaikutuksen alaisena kuultuihin haastattelulausumiin niin ”pääurakoitsijalta”, ”aliurakoitsijalta” kuin kaupungiltakin? Väitän, että ei kuultu tunnutustuksia vaan kuultiin puheenlärinää, joka kuvainnollisesti virtsataan ulos sillä hetkellä, kun perässä on asianmukainen instanssi selvitystä vaatimassa. Silloin olisi tarvittu kuva ihan oikeaa valmistustyön alihankintaa vastaavasta suorittamisesta useana päivänä viikossa. Jos ei pääse niin sitten penetroidaan, ja ellei avoimella tiedonkeruulla saa niin sitten otetaan epäavoimesti.

  Varsinkin ”vastuuttamishaastattelu” oli surkeusluokkaa ministerin sihteerin ajan tuhlaaminen tapaamisesta sopimiseksi. Kun ei ole selvitetty, ei voi vaatia vastuuseen eikä etenkään muuttamaan toimintatapaansa. Ministeri Räty veti viestilinjaa, jossa muisti jokaisessa repliikissä korostaa että ”jos tämä pitää paikkaansa” sekä pääsipä piruvie vielä sanomaan loppuun että asia pitää vallan selvittää. Niin varmasti, eli se siitä, sinusta, minusta ja runoudesta.

  Niin. Enää tästä puuttuu ns. monipuolisuuden nimissä esitetyt performanssit siitä kuinka ennemmin pitkäaikaistyötön on muka ”oikeissa töissä” kuin viikottaiset määrätunnit ristisanaa ratkomassa. Näin siksi, että työttömyys on menestykekkäästi kirjoitettu henkilökohtaiseksi ongelmaksi ellei peräti pahanteoksi, josta tulisi lähes rangaista. Eikä mitään uutta pohjoisen auringon alla, joka niin luulee ei tunne historiaansa(köyhäinapu, huoltolalaitos ja mitä niitä kaikkia nyt olikaan). Jos työllisyysvelvoitteet ovat vaivalloisia, kalliita ja ihan niistä ”oikeista töistä” tykättäisiin, niin pianpa ollaan siellä Sakarin linjaaman palkattoman pakkotyön porteilla.

  Ainoa mikä auttaa on terveen ihmiskäsityksen ja tasapainoisen maailmankuvan säilyminen. Tämä ei ole mitenkään itsestäänselvyys, siihen vaaditaan yhtenä monista päteviä journalisteja vaan vähäänpä tuo näytti Ajankohtaisella kakkosella yltävän. Elleivät sanotut käsitys ja kuva säily, pianpa sitä ongelmat henkilöllistyvät ja teon pahuus kääntyy ihmisen pahuudeksi. Iso sana on ihmisarvo, mutta sitä harvoin kukaan huomaakaan ennenkuin on menty jo räikeästi liian pitkälle. Eli tällöin ryhmyrin puhaltaessa pilliin ruskeapaitainen kansanmiliisi hyppää alas kuorma-auton lavalta piestäkseen patukoin viikko-ohjelman osoittamat ali-ihmiset tahi edes heidät ketkä vain sattuivat väärän aikaan väärään paikkaan.

  Juu, josko hetkittäin on tuosta syystä ikävää juuri nyt ja tässä, sopii pitää mielessään että pääsääntöisesti diktatuuri ei pitkäänkään kestä ja loppu sisältää aina jonkinsortin välienselvittelyn. Suomessa on tosin tapana ensisijassa unohtaa ja vaieta, mutta kurja se mahtaa olla päätyä häpeässä vaikenemiseen kiertyen unohduksiin niilläkin massoilla, jotka eivät tule lukeutumaan senkertaisen kierroksen tilinteon ns. virallisten sijaiskärsijöihin.

 6. 6

  Pera sanoo

  ”Astuuko suunnitelma voimaan elleivät kaikki osapuolet ole hyväksyneet sitä allekirjoituksillaan?”

  Allekirjoituksesta säädetään erillisellä asetuksella :

  Valtioneuvoston asetus
  julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
  Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

  2 luku
  Työllistymissuunnitelma ja sitä korvaava
  suunnitelma
  4 §
  Työllistymissuunnitelman ja sitä korvaavan
  suunnitelman rakenne
  Työllistymissuunnitelma ja sitä korvaava
  suunnitelma muodostuvat kartoituksesta ja
  toimintasuunnitelmasta. Kartoitus sisältää
  työnhakijan arvioidun palvelutarpeen ja yhteenvedon
  työnhakijan tilanteesta. Toimintasuunnitelmaan
  merkitään yhteenveto työnhakijan
  tavoitteista sekä yksilöidyt sovitut toimet
  ja palvelut tavoitteen saavuttamiseksi,
  toimien ja palveluiden aikataulu sekä seurantatapa.
  5 §
  Työllistymissuunnitelman ja sitä korvaavan
  suunnitelman hyväksyminen ja arkistointi
  Suunnitelman osapuolet hyväksyvät työllistymissuunnitelman
  tai sitä korvaavan
  suunnitelman toimintasuunnitelmaosion.
  Työnhakija hyväksyy suunnitelman sähköisesti
  siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai
  allekirjoittamalla suunnitelman. Jos suunnitelma
  hyväksytään allekirjoittamalla, allekirjoitettu
  suunnitelma annetaan työnhakijalle.
  Työ- ja elinkeinotoimiston kappale hyväksytään
  ja arkistoidaan sähköisesti työ- ja elinkeinotoimiston
  asiakastietojärjestelmään. Jos
  kunnan edustaja on osallistunut suunnitelman
  laatimiseen, kunnalla on pyynnöstä oikeus
  saada kopio suunnitelmasta.”

  Eli ei tarvita enään allekirjoitustakaan kun pakkosyötetään te-toimiston sivujen ja omien tietojen kautta ruksattavia ja myöhemmin sanktioitavia asioita.

 7. 7

  Lusmu sanoo

  Vaikuttaa siltä, että tämä on kansainvälinen trendi. USA:ssa republikaanit yrittivät ajaa läpi vastaavaa lakia noin vuosi sitten. Britanniassa lauletaan samasta virsikirjasta. Guardianissa oli tänään tällainen kirjoitus:

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/19/austerity-failed-incomes-deficit-votes-cameron

  ”Take compulsory unpaid labour – or workfare as it’s politely known. Under the punitive regime of Iain Duncan Smith at the Department of Work and Pensions, hundreds of thousands are being dragooned to work for free, often for months at a time, for private companies, local authorities and charities. There are now six different schemes under which claimants can be coerced into unpaid work under threat of benefit “sanctions” – imposed on 900,000 jobseeker’s allowance claimants last year, often on bizarre and arbitrary pretexts.

  Councils helped themselves to half-a-million hours of unpaid labour in the same period, as did scores of household-name companies. Not only do such “placements” do little to help the unemployed into work, they are clearly replacing and undercutting paid employees. There is now a determined backlash. In Mortherwell in Scotland, a man who refused an instruction from his local jobcentre to work for his previous employer for six months without pay had his dole money stopped as punishment. Last week, the firm pulled out of the scheme after it was the target of “slave labour” protests.”

  Mielenosoitukset ilmeisesti toimivat. Pitäisiköhän jonkun rekrytoida pari kolme näitä hyväksikäytettyjä ja viedä asia oikeuteen?

 8. 8

  kuntouttavaan määrätty, sopimusta ei vielä kirjoitettu sanoo

  ”4 luku

  Kuntouttava työtoiminta

  13 §

  Toteuttaminen”

  ”Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia.”

  Eli yksi päivä, 4 h, viikossa riittää, eikö näin?

  • 8.1

   Saku Timonen sanoo

   Kyllä. Toinen ääripää on sitten 8 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa.

   • 8.1.1

    kuntouttavaan määrätty, sopimusta ei vielä kirjoitettu sanoo

    Niin, mutta siis kuntoutettavan ei ole suostuttava kuin tuohon yhteen päivään, 4h, per viikko?

    • 8.1.1.1

     Saku Timonen sanoo

     Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 13 §:

     ”Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttava työtoiminta ei saa vakavasti loukata henkilön uskonnollista tai muuta eettistä vakaumusta.

     Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia.”

     Asiasta voi siis yrittää neuvotella, mutta viime kädessä työ- ja toiminyakyky sekä osaaminen ratkaisevat.

     • 8.1.1.1.1

      kuntouttavaan määrätty, sopimusta ei vielä kirjoitettu sanoo

      Juu, siihenhän pitää ottaa huomioon myös kuntoutettavan koko elämäntilanne, niinpä siis,

      kun kuntoutettava on perheellinen, toinen puolisoista käy töissä ja toinen kotona lasten kanssa, ja kuntoutuksen takia olisi otettava lapsille maksullinen hoitopaikka (kunnallinen päivähoitokin on tuloihin perustuva tässäkin tapauksessa), niin mitenkä tuo ilmainen sosiaalinen palvelu tässä sitten pätee, osaatko sanoa, mihin ne vetoo?

     • 8.1.1.1.2

      Saku Timonen sanoo

      Pelkään pahoin, että lasten päivähoito-ongelmiin vetoaminen voidaan katsoa kieltäytymiseksi eli et ole työmarkkinoiden käytettävissä. Kaikista asioista kannattaa kuitenkin neuvotella aktivointisuunnitelmaa laadittaessa.

     • 8.1.1.1.3

      kuntouttavaan määrätty, sopimusta ei vielä kirjoitettu sanoo

      Joo niin ne yrittää, mutta seuraavaksi toteavat, ettei tämä kuntouttava ole työtä, johon itse totesin, ettei olekaan ja nimenomaan työpaikan takia lapset menevät sitten hoitoon, jos menevät, ellei toinen meistä jää silloin kotio oman yrityksen pariin, kun minä pääsen töihin.

      Mut joo, joku roti tähän kyykyttämiseen on tultava, itse olen vakaasti päättänyt suostua vain tuohon yhteen 4 tunnin päivään viikossa..

 9. 9

  Osa aika työläinen sanoo

  Hankkikaa joku krooninen sairaus niin vältytte tältä kyykyttämiseltä, esimerkiksi potkaiskaa vaikka tyrä, hankkikaa joku home allergia johon voitte vedota että työkohde johon teidät on määrätty on Homeessa,koska se aiheuttaa teille nenäntukkoisuutta ja hengitysvaikeuksia, jne jne
  Jos on vajaakuntoinen niin kuntouttavaan työtoimintaan ei voi määrätä jos asiakas haluaa sairaanhoitopiirin tutkimuksiin ja terveydentila selvityksiin, ja niitähän ei nykyään ole juuri tarjolla pitkien jonotusaikojen vuoksi, jos kerran kuussa joutuu vääntäytymään johonkin magneettikuvauksiin ja terveyskeskuksen sairaanhoitajan kanssa keskustelemaan jatkotoimenpiteistä, niin helpolla pääsee verrattuna siihen että joutuu käymään töissä ilman palkkaa, ja sitten vielä yksi juttu, älkää hitossa suostuko tekemään 4 tuntia pidempiä päiviä sillä verukkeella että alle 6 tunnin työrupeamasta ei makseta sitä 9 euron ”täkyrahaa”, sillä aika harvassa paikassa suostuuvat edes ottamaan kuntoutuvia 4 tuntiseen päivään, jos on tarjolla ”pilvin pimein” niitä 6 tunnin tekijöitä.

  • 9.1

   töytön sanoo

   Saa sen 9e/päivä 4 tunnin työpanoksestakin. Pitää jo olla päässä vikaa, jos näillä ehdoilla haluaa töitä painaa 8 tuntia päivässä ja 5 kertaa viikossa, kun oikeaa työsopimusta ei tule ikinä saamaan.

   • 9.1.1

    amk sanoo

    Ministerit ja kansanedustajat eivät saa palkkaa vaan palkkiota. mistä hyvästä?? siitä hyvästä kun keksivät työttömille lisää vastikkeellisia korvauksia?.Miksi heille maksetaan verottomia korvauksia luulisi että heidän palkkioillaan voisi ihan itse kustantaa ”työssä” kayntinsä niinhän työttömänkin pitää ja tavallisten työntekijöiden, kuntoittavassa toimenpiteessä pitää tulla toimeen 9 eurolla päivässä
    ja sen pitäisi vielä riittää ruokaankin.(huom. kulukorvaus)Ei työttömiä kuljeteta veronmaksajien piikkiin takseilla eikä ole ilmaisia kuljetuksia muuteenkaan, ruuasta puhumattakaan.
    Helppoa heille -ei koske heitä ovat eliittiä-toista se on orjien elämä-me viisaat päättäjät päätämme mikä työttömille on hyväksi?????Ehkä kannattaisi tulla tänne rikkaruohotasolle kokeilemaan!!! Mitä se elämä on!!!Benin sanonta kaikki työttömät orjatöihin, että eliitti saa nauttia elämästään!!!

 10. 10

  Hepa-60 sanoo

  Anna Kontula ja Anna-Kaisa Pekonen ovat tehneet eduskuntakyselyn tästä kuntien myymästä orjatyöstä.Tähän asiaan siis reagoidaan.

  • 10.1

   Noni sanoo

   Saisiko tähän jotain jotain linkkiä yms?

   Tosin omana henkilökohtaisena mielipiteenä voin sanoa, että tuollaiset kyselyt on yhtä tyhjän kanssa. Niitä nyt taidetaan vaan tehdä sen takia kun vaalit on jo lähes ovella.

   Vaalien jälkeen kaikki palaantuu taas normaali tilaan. Eli ei mitään väliä, koska asiahan ei heitä koske.

 11. 13

  sanoo

  Onko teistä kukaan esittänyt kuntansa edustajalle, että ryhtyy vapaaehtoistyöhön, ’kuntouttamisen’ sijaan? Jos Suomen, Euroopan ja maailman suurtyöttömyys korjaantuisi minua kuntouttamalla, en muuta tekisikään kuin kuntoutuisin ja kouluttautuisin kaikin tavoin, jotta maailma paranisi. Nyt kuitenkin on niin, että minun öleimaamiseni ’kuntouttamista’ tarvitsevaksi ei auta suurtyöttömyyttä. Sen sijaan se nöyryyttää minua, saa aikaan eriarvoisuutta ja kaunaa, ja jopa uhkaa vielä palkkatyössä olevien työpaikkoja.
  Olisi mielenkiintoista kuulla syyt, jos kunta tai työkkäri kieltäytyvät työnhakijan tarjoamasta vapaaehtoistyöstä ja yrittävät sen sijaan pakottaa hänet vaikkapa samaiseen työhön ja nimittää sitä ’kuntouttamiseksi’.
  Ja asia, joka minua pohdituttaa juuri nyt: tiesittekö, että Suomen Valtio on rekisteröity yritys? Olemmeko me siis osaomistajina tässä yrityksessä? Olemmeko silti oikeutettuja työttömyysturvaan? Jos emme ole Suomen Valtion omistajia, kuka on? Kuka omistaa Suomen Valtion? Jos voimme omistaa Suomen Valtion ja saada työttömyystukea, miksi toiminimen rekisteröinti katkaisee tuen? Miksi yksi yritys on eriarvoinen toisen kanssa? Miksi valtiosta on tehty yritys? Kenen toimesta? Voiko olla yritystä, jolla ei ole omistajia? Voimmeko me perustaa yrityksen, jolla ei ole omistajia, ja siis olla edelleen oikeutettuja tukeen?

  http://reilusuomi.wordpress.com/2014/11/26/suomen-valtio-alv/