Täydellinen ansa

Mikä on se maa, jossa mihinkään rikokseen syyllistymätön henkilö etsintäkuulutetaan, poliisi tekee kotietsinnän hänen tuttunsa asuntoon ja vie etsintäkuulutetun? Mikä on se maa, joka velvoittaa mihinkään rikokseen syyllistymättömän asumaan tietyssä paikassa ja ilmoittautumaan henkilökunnalle jopa neljä kertaa vuorokaudessa? Poistumiseen hänen on saatava poliisin lupa. Jos lupaa ei ole kysytty, niin henkilökunnan on rikosoikeudellisen virkavastuun uhalla ilmoitettava luvattomasta poistumisesta poliisille.

Mikä maa tosiaan rajoittaa tällä tavalla liikkumisvapautta? Onko se Natsi-Saksa, Neuvostoliitto, Unkari vai Puola? Ei ole, se on Suomi vuonna 2017. Tässä maassa voidaan lounasvieras viedä poliisivoimin turvasäilöön ihan vain sen takia, että hän ei ole pyytänyt lupaa poistua omasta asunnostaan. Turvasäilöstä hänen tiensä voi johtaa pakkokäännytettynä takasin maahan, josta hän on saattanut paeta jo kymmenen vuotta sitten.

Tällaisen toiminnan oikeuttaa ulkomaalaislakiin tammikuussa tehty lisäys. Vähin äänin lisättiin lakiin 120a §, jossa säädetään asumisvelvollisuudesta. Laitetaan se kokonaan näkyviin:

120a § Asumisvelvollisuus

Jos 118–120 §:ssä tarkoitetut turvaamistoimet eivät ole riittäviä, kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen voidaan määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan siellä yhdestä neljään kertaa vuorokaudessa. Ilmoittautumiskertojen määrää päätettäessä tulee yksilöllisen arvioinnin perusteella varmistaa, että asumisvelvollisuuteen määrätyn oikeuksia ei rajoiteta enempää kuin se on välttämätöntä ja että turvaamistoimen tarkoitus toteutuu.

Asumisvelvollisuus on voimassa enintään 14 kuukautta asumisvelvollisuuden alkamisesta.

Turvaamistoimen määrännyt viranomainen voi vastaanottokeskuksen johtajaa kuultuaan myöntää vastaanottokeskuksessa asumaan määrätylle ulkomaalaiselle luvan jättää tilapäisesti ilmoittautumatta painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Jos vastaanottokeskuksessa asumaan määrätty ulkomaalainen ei noudata asumisvelvollisuuttaan, on vastaanottokeskuksen ilmoitettava velvollisuuden laiminlyönnistä välittömästi velvoitteen määränneelle viranomaiselle.

Asumisvelvollisuuden toteutumista valvovaan vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kuuluvaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

Tämä on täydellinen ansa. Lainkohdasta pääsi unohtumaan kokonaan velvollisuus ilmoittaa turvapaikanhakijalle asumisvelvollisuuden alkamisesta ja sisällöstä. Pääsi unohtumaan myös oikeussuoja eli mahdollisuus saattaa asumisvelvollisuuden määrääminen tuomioistuimen tutkittavaksi. Se toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun asumisvelvollisuuteen määrätty otetaan säilöön.

Sen sijaan muistettiin antaa virkavallalle järeät keinot. Muistettiin velvoittaa vastaanottokeskuksen henkilökunta rangaistuksen uhalla ilmiantamaan se hallinnolliseen arestiin määrätty asumisvelvollinen, joka jättää väliin yhdenkin päivittäisen ilmoittautumisen. Muistettiin velvoittaa henkilökonta rikkomaan salassapitovelvollisuutensa ja kertomaan tiedossaan olevat turvapaikanhakijan tuttujen osoitteet.

Muistutan vielä, että asumisvelvollisuuteen määrätty  turvapaikanhakija ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Kyseessä on turvaamistoimi maahan tulon tai maassaolon edellytysten selvittämiseksi tai poistamista koskevan päätöksen valmistelemiseksi. Silti hänet voidaan etsintäkuuluttaa vaikkapa siitä syystä, että hän ei tiennyt olevansa velvollinen ilmoittautumaan ja päätti lähteä suomalaisen tuttunsa luokse lounaalle. Tämä tuttu sitten saa yllätysvieraaksi kotiestinnän tekevän poliisin.

Miettikääpä vähän millaiseksi tämä maa on muuttunut tämän hallituksen aikana. Turvapaikanhakijoita jahdataan kuin pahimpia rikollisia, vastaanottokeskuksen henkilökunta velvoitetaan rikosvastuun uhalla toimimaan ilmiantajana ja kotietsintä voidaan tulla tekemään kenen tahansa turvapaikanhakijan tuttavaksi epäillyn kotiin.

***
Kommentoinnissa entiset säännöt. Vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Moderoinnista ei ole valitusoikeutta.

Laittomat ihmiset ja normaali vihapuhe

Neljän ministerin kopla päätti 16.12.2016 käynnistää ilmianto- ja valvontakoneiston. Toimenpideluettelo sisältää mm. poliisille annettavaa lisäkoulutusta, ihmisten rekisteröintiä, lainsäädännön kiristämistarpeiden arviointia, turvaamistoimia ja pakkokeinoja. Säilöönottokapasiteettia lisätään, asumisvelvollisuus otetaan käyttöön, terveydenhoito- ja sosiaalitoimen henkilöstölle tulee ilmiantovelvollisuus ja kirkolle ja järjestöille tietojenvaihtovelvollisuus viranomaisten kanssa kohderyhmään kuuluvista henkilöistä.

Kyse on tietenkin paperittomista ulkomaalaisista, joita neljän ministerin määräyksellä ei saa sanoa enää paperittomiksi, vaan heitä pitää kutsua laittomasti maassa oleviksi. Ministerityöryhmän toimepidesuunnitelma löytyy täältä. Näin yleiseen kielenkäyttöön saatiin sanapari laittomat ihmiset. Sitä käytetään jo ihan yleisesti, kuten ilmeisesti oli tarkoituskin.

Ja sehän toimii. Poliisi noudattaa kuuliaisesti poliitikkojen antamaa ohjetta ja sanoo suoraan, että sitä ei kiinnosta asiassa muu kuin laittomasti maassa olevien poistaminen. Helsingin sosiaalivirasto on antanut sisäiset ohjeet, joiden mukaan hätäapua hakevat laittomasti maassa oleskelevat on ilmiannettava palautusjärjestelmän koneistolle.

sossu

Laittomien ihmisten jahti on alkanut, koska on kiire. Alkuperäiset Migrin palautuspäätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia, mutta nyt hallinto-oikeus on linjannut, että osa päätöksistä palautetaan uuteen käsittelyyn. Nehän saattavat uusintakäsittelyssä vaikka muuttua, joten varminta on poistaa henkilöt maasta sitä ennen.

Tässä maassa tapahtuu ihmeellisiä asioita. On tapahtunut jo kauan, mutta moni ei niitä huomaa. Ei vainoja ennenkään ole aloitettu keskitysleirien rakentamisella, vaan ensin pitää muokata mielet otollisiksi.

Mieliä on meillä muokattu jo kauan. Hommafoorumilla se alkoi vuosia sitten ja se on kantanut rumaa hedelmää politiikassa. Nyt on erittäin huolestuttavalla tavalla yritetty muokata myös perustuslain tulkintaa ja ohittaa oikeuskansleri lainvalmistelussa. Perustuslakiblogi kertoo tapahtumat aikajärjestyksessä ja nimet mainiten. Tähän voisi vielä lisätä ivalliset puheet perustuslakifundamentalismista. Jos oikeusvaltion perustan kunnioittamisen vaatiminen on fundamentalismia, niin silloin perustuslain horjuttamista voitaisiin kutsua vaikka anarkismiksi. Tai vaikka fasismiksi.

Mieliä on muokattu ulkomaalaisvastaisiksi ja suorastaan rasistisiksi, ja nyt virkakoneisto myötäilee muokattuja mieliä vain neljän ministerin käskyllä. Ja hyvin toimii. Poliisi sai tuosta linkkaamastani tekstistä vilpittömiä kiitoksia MV:ltä ja kaikilla muillakin sosiaalisen median rasistisivuilla sitä on tervehditty ilolla. Vihapuheesta on tullut ihan normaalia Facebookin ja nettipoliisin päinvastaisista vakuutteluista huolimatta. Näin Rajat kiinni -ryhmässä tervehdittiin uutta Miss Helsinkiä:

rk

Mikä on sellainen maa, jossa oikeista sanoista päättää neljän ministerin työryhmä, virkakunta tottelee sokeasti ohi lainsäädännön annettuja poliittisia ohjeita, perustuslain asemaa horjutetaan ja rasistit mellastavat vähemmistöjen kimpussa? Miettikää itse.

***

Kommentointi vain omalla nimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu.