Julkisrauha ja ympäristörikos

Hannu Hyvönen ja kaksi Helsingin Sanomien freelance-toimittajaa olivat torstaina 26.4.2012 kuvaamassa Talvivaaran prosessivesien keräilyaltaalla olevia kuolleita vesilintuja. Tästä kuvauksesta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen, sillä hänen mukaansa aluetta ei voitu pitää siten aidattuna ja merkittynä, ettei sinne olisi voinut vahingossa tulla.

Hyvönen palasi kuitenkin seuraavalla viikolla 2.5.2012 kuvaamaan altaan ympärillä olevaa aitarakennelmaa. Syyttäjä tulkitsi tämän vierailun täyttävän tahallisen julkisrauhan rikkomisen tunnusmerkit, sillä vastaaja oli viimeistään 26.4.2012 tullut tietoiseksi alueella liikkumisen luvanvaraisuudesta. Oikeudenkäynti on ylihuomenna.

Rikoslain 24 luvun 3 § sanoo julkisrauhan rikkomisesta näin:

Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka

2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan,

on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

Kaivos on tuotantolaitos, joten oikeus joutunee miettimään lähinnä sitä, onko alueelle tunkeutumisesta aiheutunut vähäistä suurempaa haittaa. Saa nähdä, pidetäänkö totuuden kertomista kaikelle kansalle sellaisena.

Kahta eri rikostyyppiä ja niiden rangaistuksia ei saisi koskaan verrata tosiinsa, mutta asiayhteyden takia sorrun nyt tällaiseen syntiin. Odottelen mielenkiinnolla Talvivaaraan kohdistuvan esitutkinnan valmistumista. Siinä rikosnimikkeenä on törkeä ympäristön turmeleminen. Siitä on saadetty Rikoslain 48 luvun 2 §:ssä näin:

Jos ympäristön turmelemisessa

l) ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat taikka

2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Näistä teoista säädetyistä rangaistuksita näkee helposti, kumpaa rikosta laki pitää vakavampana. Toinen juttu on tietenkin sitten se, onko mitään ympäristörikosta koskaan tapahtunutkaan. Siinä tapauksessa todennäköisesti tuomitaan vain totuuden paljastaja.

Kommentit (0)