Antiaikalainen
Antiaikalainen

Paluu balzacilaiseen aikaan?

Olen lukenut vuoden tärkeimmän kirjan, ainakin itselleni tärkeimmän. Näin uskallan sanoa, vaikka eletään vasta huhtikuun loppua. Kirja on Thomas Pikettyn Capital in the Twenty-First Century (alkuteos Le capital au XXI siécle), yli kuusisataa sivuinen järkäle, jossa on tiheään ladottua tekstiä ynnä runsaasti graafeja, taulukoita ja alaviitteitä.

Vaativasta luku-urakasta huolimatta olen kirjasta innoissani, enkä ole suinkaan ainoa, keikkuuhan Capital in the Twenty-First Century bestsellerlistoilla ja Pikettyä, 42-vuotiasta ranskalaista taloustieteen professoria, luonnehditaan maailman lehdissä alansa rokkistaraksi. Piketty ei ole mikään puoskari tai populisti, sillä hänen magnum opuksensa on saanut valtaosin kiittävän ja arvostavan vastaanoton myös taloustieteen eksperttien keskuudessa. Esimerkiksi Paul Krugman luonnehtii sitä New York Review of Booksissa alan merkkipaaluksi.

Mistä kirjassa on kysymys? Lyhyesti sanottuna Piketty kokoaa valtaisan määrän historiallista dataa tulojen ja varallisuuden kehittymisestä vuosisatojen ja vuosikymmenten ajalta. Vastaavaa aineistoa ei ole koskaan aiemmin niputettu yhteen. Lopputuloksena on vakuuttava tietopaketti, joka avartaa käsityksiä taloudellisen eriarvoisuuden pitkistä trendeistä.

***

Olennaisen sanoman Capital in the Twenty-First Centurystä voi tiivistää muotoon r > g (pääoman tuotto > talouskasvu). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että menneisyydessä kasaantunut varallisuus kasvaa nopeammin kuin tuotanto ja palkat, mikä ruokkii taloudellista eriarvoisuutta. Sama mekanismi myös muuttaa menestyvät yrittäjät ajan myötä koroillaeläjiksi.

Mitä suurempi on pääoman tuoton ja talouskasvun välinen ero, sitä pahemmaksi eriarvoisuus kärjistyy. Kun tarkastellaan yksityisen varallisuuden osuutta kansantulosta pitkillä aikasarjoilla, voidaan nähdä U:n muotoinen kehityskaari. Ensimmäistä maailmansotaa edeltäneellä Belle Époquen aikakaudella yksityinen varallisuus vastasi Euroopan maissa 6-7 vuoden kansantuloa. 1900-luvun alkupuoliskon sodat ja talouskriisit murensivat vanhan järjestyksen ja 1950-1970-luvuilla yksityinen varallisuus vastasi enää 2-3 vuoden kansantuloa. Sen jälkeen tilanne on muuttunut, pääoman valta on alkanut jälleen kasvaa, ja nykyisin yksityinen varallisuus vastaa 5-6 vuoden kansantuloa.

Toisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat jälleenrakennuksen ja hyvinvointivaltion luomisen aikaa, jolloin talouskasvu oli vahvaa ja tuloerot tasaantuivat. Yleinen uskomus oli, että pääoman valtakausi on päättynyt lopullisesti, nähtiinhän 1960-luvulla jopa sellainenkin vaihe, jolloin tuloista kertyvät rahavirrat nousivat perinnöistä kertyviä rahavirtoja suuremmiksi. Kannatti siis opiskella hyvä ammatti ja tehdä ahkerasti töitä eikä haikailla perintövarallisuutta, toisin kuin Balzacin romaanihenkilö Rastignac.

Nämä ajat eivät Pikettyn mukaan aivan heti palaa. Historia osoittaa, että talouskasvu voi yltää 4-5 prosenttiin vuodessa vain sellaisissa maissa, jotka ottavat kiinni edistyneempien talouksien etumatkaa. Eurooppa eli tällaista vaihetta toisen maailmansodan jälkeen ja niin sanotut kehittyvät maat elävät sitä nykypäivänä. Ennen pitkää talouskasvu tasaantuu 1-1,5 prosenttiin vuodessa, mikä ihmiskunnan historiassa merkitsee edelleenkin huimaa vauhtia, sillä ennen 1800-lukua ja teollista vallankumousta talouskasvuluvut olivat käytännössä nollassa (samoin kuin inflaatio) vuosisadasta toiseen. Piketty ennustaa, että länsimaat palaavat 1-1,5 prosentin vuotuisen talouskasvun uralle tulevien vuosikymmenten aikana. Suurin syy tähän on demografia, sillä väestön kasvu tyrehtyy tai kääntyy jopa laskuun.

Samaan aikaan kun talouskasvu taantuu pitkän ajan kasvu-uralleen, pääoman vuosittaiset tuotot pysyvät edelleen 4-5 prosentissa eli samoissa lukemissa kuin 1800-luvulla. Se tarkoittaa eriarvoisuuden kärjistymistä, ellei asioihin puututa politiikan keinoin. Kyse on yksinkertaisesta matematiikasta: viiden prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla pääoma kasvaa yhden sukupolven aikana (30 vuodessa) 332 prosenttia, kun samaan aikaan talous kasvaa 1,5 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla 56 prosenttia. Ne, joilla on varallisuutta (itse hankittua tai perittyä) rikastuvat siis selvästi nopeammin kuin ne, jotka elättävät itsensä palkkatuloilla (jotka kasvavat suunnilleen saman verran kuin tuotanto).

***

Ketään tuskin yllättää Pikettyn kirjan kertoma siitä, että tämä kehitystrendi etenee vahvimmin Yhdysvalloissa. Siellä kaikkein rikkaimmat ovat rikastuneet viime vuosikymmeninä hurjasti lisää samalla kun keskiluokan ostovoima on kasvanut varsin nihkeästi. Ripeintä tahtia kasvaa sen kuuluisan yhden prosentin varallisuus — ja etumatka 99 prosenttiin venyy entisestään.

Mitä pitäisi tehdä? Piketty esittää kirjansa viimeisessä luvussa globaalia progressiivista veroa pääomalle. Hän myöntää sen olevan utopistinen tavoite nykymaailmassa, mutta ajatusharjoituksena kehittelemisen arvoinen. Jonkinlaisia välitavoitteita voisivat olla maa- tai maanosakohtaiset eriarvoisuutta lieventävät veroratkaisut. Kuten Piketty korostaa, tulo- ja varallisuuserojen äärimmäinen kärjistyminen ei ole kohtalonomainen kehityskulku, vaikka sinänsä perustuukin kapitalistisen järjestelmän sisäänrakennettuun riitasointuun (r > g). Poliittisilla ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa eriarvoisuuteen, ja tämä selittääkin sen, miksi Euroopassa ja varsinkin Pohjoismaissa tulo- ja varallisuuserot ovat olennaisesti pienempiä kuin Yhdysvalloissa.

Tähdennettäköön, että Piketty ei tavoittele tasapäistävää sosialismia, toisin kuin eräissä hänen kirjaansa käsittelevissä nettijutuissa on väitetty (niiden kirjoittajat tuskin ovat vaivautuneet kirjaa edes lukemaan vaan ovat toisen käden tietojen varassa). Hänen mukaansa on kuitenkin tunnistettava, missä vaiheessa eriarvoisuus kasvaa niin suureksi, että se alkaa nakertaa länsimaisten yhteiskuntien demokratiaan ja meritokratiaan perustuvia arvoja ja lopulta yhteiskuntarauhaa.

Taloustieteellisessä keskustelussa Piketty edustaa poliittisen taloustieteen linjaa. Hän arvostelee uusklassisia ekonomisteja, jotka ovat hurmaantuneet ”tieteellisistä” metodeista ja nojautuvat matemaattisiin abstraktioihin ja empirismiin. Taloustiedekin on yhteiskuntatiedettä, Piketty korostaa. Ihmiset eivät ole atomeja eikä kansantaloutta ole mahdollista tutkia kuin omalakista luonnonjärjestelmää.

***

Kirjallisuusihmisenä minua viehättää se, että Piketty viittaa toistuvasti Honoré de Balzacin, Jane Austenin ja Henry Jamesin kaltaisiin romaaniklassikoihin. Heidän teoksiaan lukemalla saa oivallisen käsityksen 1800-lukulaisen yhteiskunnan taloudellisista realiteeteista. Niissä vilisee koroillaeläjiä, joille mukavan elämän edellytys on viiden prosentin vuotuinen pääoman tuotto ja monikymmenkertaiset tulot väestön keskiarvoon nähden. Romaaniklassikoiden henkilöhahmot puhuvat täsmällisin termein paitsi vallitsevista sosiaalisista hierarkioista myös ansaitsemistaan summista.

Nykypäivän kertomakirjallisuudesta tällaiset suorat rahalliset referenssit puuttuvat yksinkertaisesti siksi, että inflaatio vääristäisi summat ja niiden merkityksen muutamassa vuosikymmenessä. 1800-luvulla oli toisin, koska talouskasvu oli hidasta ja inflaatio olematonta. Niinpä Balzacin ja Au
stenin lukijat saattoivat vielä vuosikymmeniä myöhemmin hahmottaa, millaisesta ostovoimasta puhuttiin romaanihenkilöiden kertoessa tuloistaan. Toisaalta myös perijät ja koroillaeläjät hävisivät kertomakirjallisuudesta lähes tyystin 1900-luvun edetessä. He kuuluivat menneeseen maailmaan, tai niin ainakin uskottiin. Jopa sana ”koroillaeläjä” sai pejoratiivista sävyä, jollaista sillä ei ollut 1800-luvun klassisissa romaaneissa.

Entäpä tulevien vuosikymmenten kertomakirjallisuus? Palaavatko perijät ja koroillaeläjät romaanien henkilögalleriaan yhteiskuntien polarisoituessa?

Mahdollisesti. Tosin samalla täytyy muistaa, että vaikka olemme siirtyneet pääoman uuteen valtakauteen, sosiaalinen dynamiikka on aivan toisenlainen kuin 1800-luvulla. Varallisuus koostui silloin maaomaisuudesta ja valtionobligaatioista, nyt se koostuu kiinteistöistä, yrityksistä ja finanssivarallisuudesta. Toisaalta perijöitä on lukumääräisesti huomattavasti enemmän ja perinnöt keskimäärin pienempiä, kun keskiluokkaisillakin ihmisillä on omaisuutta siirrettävänä jälkeläisilleen.

Kommentit (15)

 1. Anonymous

  Kun työnsä vuoksi paineutunut mm 1800-1900-luvun taitteen talous- ja yritysmaailmaan sekä silloiseen julkiseen keskusteluun, havainnot tuon aikakauden ja nykyisen samanlaisuudesta ovat hätkähdytäviä. Tässä mielessä 1914-1991 on todellakin outo välivaihe. Näistä havainnoista syntyi Rosvoparonien paluu, joka näyttää ikävä kyllä monessa suhteessa osuneen varovaisissa otaksumissaan oikeaan. Rosvothan ei tietenkään ole mikään Pikettyn työhön millään lailla rinnastettava tutkimus, mutta kertoo silti lisääntyvistä samansuuntaisisa havainnoista.
  Jossain mielessä ollaan ehkä menossa 1600-luvulle asti ja kauemmaskin: silloin ”avainhenkilöt” edellyttivät ja saivat kompensaationa palveluksistaan verovapautta, vain yhteinen rahvas oli veronalainen, ja vähän tähän samaaan on pyrky ja globvaaloin kilpailun vuoksi koveneva paine taas. Jas silloin enenmmän kuin 1800-luvulla maita ja maailmaa hallitsivat mahtavat dynastiat, vähönniin kuin enenvästi taaskin (ja osin toki aina, niin taitaa olla ihmisyhteisöjen selköydindymamiikka rakentuntut vuosituhansien kuluessa)
  Jonkun mielestä kaikki tämmä on hyväksi, itse en osaa suhtautua ihan noin valoisasti. Joki itu demokratiassa ja muidenkin kuin ihan pikkuruisen valtaeliitin vapaudessa saattaa olla, en tiedä.. mk

 2. Anonymous

  Isä Meidän rukouksessa on rahan ja kristillisen rakkauden samuus tuotu esiin sanoilla velasta ja niiden anteeksiannosta. Oppinut nykysuomennos peittää. Uskoisinpa että ihan vilpittömästi sivistymättömyyttään komitea on sanansa valinnut -ja Valistuneisuuttaan.

  Rukouksen hengellinen oivallus operationaalistuu jos millaisina instituutioina eli käytännön järjestelyinä ihmisten kesken. Yksi upeimpia oli assignaatit. Vain 200 vuoden takaa, ja mitä niistä räjähtikään ilmoille. Yksi derivaatta oli Marseljeesin poljento, uhmakkaat sanat. Forssan ohjelma.

  Mikä takasi assignaatien kyvyn ostaa puolisen vuosikymmenen ajan ennen joutumistaan historian roskikseen ja vielä nolattuina ja hymähdettyinä. Viime henkosina ne elivät kun Robespierre Terrorin vaiheessa toimitti giljotiiniin kauppiaan joka ei assignnaatilla myy.Alkuun syksyllä 1789 riitti kun luvattin kultaa joka ilmaantuisi jahka Kirkolta kansallistetut maatilat oltaisiin myyty kultaa vastaan. Ja koska näillä uusilla paperisilla assignaateillakin näitä maatiloja voisi heti maksaa. Kaikessa tässä oli taitavuutta tilannetajua ymmärrystä ja yhteishyvän asteettaista toteuttamista.

  Niin että raha on väliin pakkoa, väliin vapautta. Joskus tepsivää ja joskus seisovaa. Noita vuosia 1789 1688 1989 tulee ja evoluutiopolku haarautuu. Nyt kai olisi kysyttävä kuinka vuodet 2007- 08 ketjuun isoina? vähäisinä? ,lenkkeinä asettuvat. No Kanniaisen kirjaporukka selvitti toissapäivänä.Oli ilo nettiradiosta kuulla koko eloisa ja älykäs keskustelu vakiälyköt Wahlroos Tuomioja ja Liberan Elina Lepolampi, uusi supersankaritar.

  Mutta kyllä Soros panee paremmaksi. Tässä yhteydessä palkaamalla Adair Turnerin, think tank Instute of New Economic Thinkingiin. Turner oli Bank of Englandin kovia voimia ja muutakin toimikentää. Hän jäi pois kun pääjohtajaksi Kanadasta Mark Carney. Elisabeth teki Turnerista loordin. No Lord of Kesämökkipitäjänsä kulmakylä ja Soroksen kaveri on tietysti mielikuvitusvoimainen rohkea lukenut ehdotteleva.

  Project syndicate palstalla hän kolumnoi tiiviitä Gordionin solmun halkisivalluksia, jollaisista ei kuultu kyllä pihahdustakaan Kanniaisen & kumpp. tilaisuudessa.
  Turner tietää että sodatkin tuli rahoitettua ja päälle vielä lapsilisät ja raihnaillekin jotakuinkin siedettävää rahan hoivan lääkärien toimesta.

  Nyt voisi unohtaa valtioiden velat.Hups klikata pois. Sitä jo tapahtuukin,mutta tiristänpä ydinmehun haisteltavaksi Turnerin 18.3.2014 otsikosta Rethinking of Monetization Taboo. Siis tabu. Lakaistaan tabu tieltä ja mennään ees päin,avanti ! Tätä oli suutari Salinin ja vielä parturi Fagerholminkin yhteiskuntapolitiikka.

  Tänään radikaalit pitää hakea hedge fundien pöydistä. Siellä käydään mahdollisen rajoja.Pyykit siirtyvät. Asia kirkastuu kun lainaan enkä selittele. Keskuspankkien osteskellessa valtioidensa obligaatioita markkinoilta QE, niin ”But if a central bank owens the debt of its own government, no net public liability exists.” Jukka Sjöstedt

 3. Anonymous

  Kiipeliinhän Rinne joutui. Kansainvälisten hedge fundien tuottojahteihin on Suomesta käsin pantu kymmeniä miljardeja euroja. Eläkkeiden katevaroista ehkä kolmannes 50 mrd on sijoitettu ulkomaille.

  Mikäs siinä. Saahan sieltä varainhoitajayhtiöiden vuosimaksujen 2 % ja niiden voitto-osuuksien 20 % ja koti+ulkomaisten miesten ja naisten bonusten jälkeen tuotoksi eläkesäästöille ehkä 3 tai 4 prosenttia. Se reality-ulottuvuus joka nämä tuotot antaa on Yhdeksäs Taivas. Muistathan Aristoteleen taivaankehät ?

  Yhdeksäs kehä on ihan solidia ja paljon tutkittua. Sen peruselementit eli alkuaineet ovat rahaa, sen kvarkkeja ja kiitohiukkasia. Yksi kiinostava otus ovat CLO :t. Collateral Loan Obligation. Se on sellainen käärme joka syö häntäänsä ja voi hyvin. Näihin eläkeyhtiömme ovat erityisesti miellytetyt. Eilen välähti Kauppalehdessä,sumukammiossa tällainen alkeishiukkasraha CLO.

  Varma, Valtion eläkerahasto ja Sponda (ulkomaalaisomisteinen,myös ex-Senaatti) panivat pystyyn ostajafirman Certeum Oy. Se ostaa Varmalta (ja Spondalta) kiinteistöjä kuten Aleksien vartta ja kauppakeskuksia toimistotorneja tuollaisen 920 milj.euron arvosta. Kauppaa rahoitetaan,vivutetaan velalla.Sitä saa Varmasta, jonne joka päivä virtaa uutta rahastoitavaa rahaa. Risto Murto ent.Matti Vuoria pääsee kertomaan 2.kvartaalin tuloissa plussapuolella tämänkin diilin. Hinta 920 jolla omat vanhat kiinteistöt myytiin omalle uudelle yhtiölle, ylittävät vanhojen ostohinnan eli homma on voitollista. Saadaan tulospalkkiot,hedgekumppanit saavat osuutensa ja Krogerus, paperien kirjoittajalakitoimisto saa palkkionsa sekin.

  Uusi velka arvopaperistetaan noiksi CLO:iksi ja myydään sijoittajille. Näitä ovat Kultuurirahasto,Varman kassapaksut eläkevakuuttajat siis UPM ja Metso jne. Velkasitoumuksesta saa sitä paremman %:in mitä huonompi se on. Roska Junk tuottaa hyvin. Johdannaisina nämä velkojen velat prosentitetaan CDS:ien mukaan tietoyhteiskunnan eräällä tilastokulmalla. Tässä kai Markit:issä. (joka kerää dataa,kombinoi sarjan, ja sen pohjalta ko.kaupitseminen pääsee kiihdytyssuoralle. 2008 tuli seinä vastaan, mutta nythän on tänään 2014).

  Ennen Yhdeksättä Taivasta Varma sijoitti tehdaslaajennuksiin ja uusimisiin Suomessa. Varman tuotot hävisivät inflaatioon. Mutta Mänttä Valkeakoski ja Karhula menestyivät ja Varkauden Ketterä,jääpalloseura.Pelasiko Mårten Ahlström pakkina?

  Sitten tuli aika uus. Firmat myytiin osakkeina eläkeyhtiöille kotona ja maailmalla,valtionyhtiöt menivät samaan jakoon. Ainut mikä ei muuttunut oli Varman tulosinfo. Veti sen Kolehmainen Vuoria tai Murto.Varman tulos nakutti lakisääteistä neljää.

  Ero oli vain että Suomessa ei paljoa tapahtunut.Tehdasrakennuksiin ja koneisiin ei rahaa pantu enää kiinni. Keinomaailman Yhdeksäs Kehä tuli sijalle. Sinne globaalien uusrahojen lois-kiehuviin patoihin pääsi Suomestakin palkansaajilta pidätettyjä euroja tarjoamaan. Ulkoistamista se oli tämäkin.

  Meillehän uskotellaan ja uhitellaan että velkaannumme yli kestorajojen jms. Totuus on toista. Suomi on koroilla eläjä, osinkokuponkien leikkaaja spekulantti hokkuspokkusrahan taivaassa. Eläkerahoja on 50 mrd euroa tienaamassa siivuja CocaColan Googlen Fordin Siemensin toiminnasta. Tuotot näistä yhtiöistä ja junailuista saadaan rahalla, jota aiemmin oltaisiin sijoituttu Suomen kansan suomenmaahan.Korskeimillaan tämä Taivas rahoittaa Suomesta yhtiöitä ulos täyttäikseen lakimääräistä tuottovaatimustansa. Satoja keisejä.

  Suomesta on ollut helppo ostaa firmat pois kun niissä ei ole omia eläkesäätiöitä pitkine vastuineen,vaan kolmikannassa ne on Varmalla,porukalla. Tämä skandaali haisee jo.Ilmanraikastajat ovat jäämässä alakynteen.Kiitos myös Finnwatchin Henri Telkin.Miksiköhän meillä ovat kauppikset ja oikkikset ja muut mykät myrkynkylväjät? Jukka Sjöstedt

 4. Heikki Kolehmainen

  Moi Tommi
  Täältä löytyy mm. talousnobelistien Robert J. Shillerin ja Kenneth Rogoffin tuoreet arviot maailman tämän hetken puhutuimmasta kirjasta, mutta ennen kaikkea sen politiikkasuosituksista, joka on kuitenkin se tärkein asia, jotta ei hätäillen päädytä ojasta allikkoon. Kaiken kaikkiaan project-syndicate.org on ilahduttavan asiantunteva ja monipuolinen sivusto.

 5. Tommi Melender

  Juu, tuttu foorumi on tuo. Säännöllisesti seuraan.

Kommentoi »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *