Syvä kahtiajako

Sy­vä yh­teis­kun­nal­li­nen kah­tia­ja­ko kul­kee nii­den vä­lil­lä, jot­ka ovat työs­sä ja jot­ka ei­vät ole työs­sä.

Näin viattoman tuntuisesti totesi Helsingin Sanomat  pääkirjoituksessaan, joka pitemmälle luettuna osoittautuu varauksettomaksi työttömillä teetettävän palkattoman työn kannattamiseksi.

Hal­li­tus yrit­tää ku­roa kah­tia­ja­koa um­peen ko­kei­lu­vai­hees­sa ole­val­la hank­keel­la, osal­lis­ta­val­la so­siaa­li­tur­val­la, jon­ka edel­li­nen so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pau­la Ri­sik­ko (kok) lait­toi liik­keel­le.

Ei hallitus yritä kuroa umpeen kahtiajakoa työssä olevien ja työttömien välillä. Se pyrkii vain siirtämään sen uuteen paikkaan luomalla kahdet työmarkkinat. Tosilla maksetaan tehdystä työstä TES:n mukaista palkkaa ja toisilla samasta työstä maksetaan vain kansalaiselle muutenkin kuuluva sosiaaliturva.

Se kahtiajako tulee siis kulkemaan kahden samassa työpaikassa samaa työtä rinnakkain tekevän välillä.

HS:n mielestä olisi parempi puhua suoran vastikkeellisesta sosiaaliturvasta:

Osal­lis­ta­va so­siaa­li­tur­va on ni­mi­tyk­se­nä uus­kiel­tä, jo­ka jät­tää au­ki sen, mis­tä työt­tö­mät oi­kein pää­se­vät osal­li­sek­si. Pa­rem­pi oli­si­kin pu­hua vas­tik­keel­li­ses­ta so­siaa­li­tur­vas­ta, sil­lä aja­tuk­se­na on, et­tä yh­teis­kun­nal­ta saa­dun tuen vas­ti­neek­si on teh­tä­vä jon­kin ver­ran töi­tä.

Osallistava sosiaaliturva on minunkin mielestäni kaunistelua ja epämääräistämistä. Viime kesänä Risikko puhui vastikkeellisesta sosiaaliturvasta, mutta siirtyi nopeasti puhumaan osallistavasta sosiaaliturvasta. Se kuulostaa paljon miellyttävämmältä kuin pakkotyöhön viittaava vastikkeellisuus.

Osallistavasta sosiaaliturvasta puhuminen jättää tosiaan avoimeksi sen, mistä työttömät pääsevät osallisiksi. He pääsevät osallisiksi ainostaan työnteosta, mutta eivät mistään sen mukanaan tuomista hyödyistä.

Työttömät eivät saa tekemästään työstä palkkaa eikä heille kerry eläkettä. He eivät pääse osalliseksi työterveyshuollosta eivätkä työpaikkaruokailusta. He eivät yleensä pääse edes työyhteisöön mukaan, vaan heitä katsotaan pitkin nenänvartta. Heille jää ainoastaan työn ilo, jolla ei elä.

Rauma on yksi pilottikunta. Siellä eten­kin pai­kal­li­nen so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­to on val­jas­tet­tu mu­kaan ko­kei­luun. Vi­ras­ton kaut­ta työt­tö­mil­le on löy­ty­nyt avus­ta­via teh­tä­viä muun muas­sa van­hus­ten­hoi­dos­ta.

Tässä paljastuu osallistavan sosiaaliturvan todellinen luonne. Tarkoitus on ihan selvästi ruveta vastoin lakia teettämään palkkatöinä tehtäviä töitä palkattomasti.

Vielä toistaiseksi työstään palkkaa saavien olisi viimeistään nyt syytä huolestua. Teidät tullaan sysäämään työttömiksi ja korvaamaan palkattomilla työntekijöillä. Jonkin aikaa nautittuanne nyt kadehtimastanne sosiaaliturvasta pääsettekin siiten tekemään entistä työtänne palkatta.

 

 

Kommentit (12)
  1. Juha Keltti
    17.7.2014, 12:23

    Raumalle on muodostettu vastikkeellistamisen kohderyhmän, pitkäaikaistyöttömien ja toimeentulotuen saajien osallistumiselle (ei osallistamiselle) perustuva pilottihankkeen valvontaryhmä (salainen, Rauma – Osallistava sosiaaliturva). Aiemmin perustetiin sellainen Varkauteen (Varkaus – Osallistava sosiaaliturva), ja tulossa on muihin neljään pilottikuntaan Äänekoskelle, Paltamoon, Loimaalle ja Rovaniemelle. Lisätietoja minulta juha.keltti@akl-web.fi tai fb-ryhmästä Ei pakkotyölle. Valvojat valvontaan!

  2. Anu Hirsiaho
    17.7.2014, 15:10

    “Osallistava” työllistämistoiminta voi korkeintaan tuoda iloa perintörikkaille asunnonomistajille tai hyvissä naimisissa oleville työttömille, ei persaukisille yksinhuoltajille, maahanmuuttajille tai muille paarialuokille. Itse teen vapaaehtoishommia puhtaasti vapaaehtoisena, mutta jo samaan työhön työkokeiluun hakeminen kirpaisee, sillä silloin olen valvonnan piirissä ja 9 euron kannustuspäiväraha vaativasta työstä tuntuisi pahemmalta kuin palkattomuus. Tämä “karkkiraha” on mielestäni naurettavin köyhien kyykyttämisen muoto – pulloja keräämällä luultavasti saisi enemmän lisätienestejä ja pysyisi paremmassa kunnossakin. Blogisi on muuten yksi parhaita yhteiskuntapoliittisia blogeja, monta kertaa olen täällä käynyt ja aina olen saanut uutta ajateltavaa ja pontta aiemmille ajatuksilleni!

Kommentointi suljettu.