Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Aktiivimalli ja perustuslaki

Näyttää ihan selvältä, että työttömyysturvan aktiivimalli asettaa työttömät eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, asuinpaikan ja ammatin mukaan. Kaikki eivät voi täyttää mallin vaatimuksia itsestään riippumattomista syistä. Perustuslain mukaan ihmiset ovat kuitenkin yhdenvertaisia lain edessä. Aktiivimalli on ristiriidassa perustuslain kanssa, joten sitä ei olisi koskaan saanut säätää. Kun näin nyt on kuitenkin tehty ja kun viranomaiset noudattavat lakia, niin leikkuri rupeaa toimimaan armotta huhtikuun alussa.

Leikkauspäätöksistä voi kuitenkin valittaa, ja se pitäisi mahdollisimman monen tehdä. Valitusperusteena pitää käyttää nimenomaan aktiivimallin mukaisten päätösten perustuslainvastaisuutta. Vaikka hallintotuomioistuimet eivät voi suoraan todeta lain olevan vastoin perustuslakia, niin niiden on ratkaisussaan annettava etusija perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen soveltaminen siinä yksittäistapauksessa olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain säännöksen kanssa eikä lakia ole säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Tästä on olemassa KHO:n ennakkopäätös vuodelta 2016. Tapaus koski verotusta, mutta sillä ei ole asian kannalta merkitystä. KHO pohti tavallisen lain perusteella tehdyn päätöksen suhdetta perustuslain takaamaan yhdenvertaisuuteen lain edessä, ja se peruste soveltuu myös aktiivimalliin. Itse asiassa KHO:n perusteluista saa suoraan perustelut myös aktiivimallin mukaisiin päätöksiin.

Otetaan konkreettinen tapaus. Työtön hakee Te-toimiston järjestämille työllistymistä edistäville kursseille, mutta ei mahdu. Niille kursseillehan ei oteta ketään vain aktiivimallin täyttämiseksi, mutta juuri aktiivimallin takia niille on entistä kovempi tungos. Joku mahtuu mukaan ja joku toinen ei. Mukaan päässyt saa täyden tuen, mutta mahtumattoman tukea leikataan hänestä itsestään riippumattomasta syystä. Aktiivimalli johtaa siihen, että yhdenvertaisuus ei toteudu.

Perustelut valitukselle löytyvät suoraan tuosta KHO:n päätöksestä 2016:180:

Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun ohella iän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Perustuslakivaliokunta on perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta antamassaan mietinnössä (PeVM 25/1994 vp) lausunut muun ohella, että tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja eliminoi perustuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta.

Perustuslakivaliokunta on mietinnössään edelleen lausunut, että perusoikeuksien rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista. Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä ja rajoittamisen tulee olla painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima.

Hallituksen esityksessä uudeksi Suomen hallitusmuodoksi (HE 1/1998 vp) on perustuslain 106 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa lausuttu muun ohella, että pykälässä ehdotetaan säädettäväksi perustuslain ja lain säännösten ilmeisen ristiriitatilanteen varalta tuomioistuimen mahdollisuudesta yksittäisen oikeusjutun yhteydessä antaa etusija perustuslain säännökselle tavallisen lain säännökseen verrattuna.

Hallituksen esityksessä on lausuttu, että tuomioistuinten olisi käsiteltävänään olevassa asiassa annettava etusija perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen soveltaminen siinä yksittäistapauksessa olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain säännöksen kanssa eikä lakia ole säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Edelleen hallituksen esityksen mukaan tuomioistuimen mahdollisuus arvioida eduskunnan säätämän lain perustuslainmukaisuutta rajoittuisi yksittäisen oikeustapauksen ratkaisemisen yhteyteen. Tuomioistuin ei voisi arvioida yleisesti ja ilman yhteyttä konkreettiseen tapaukseen sitä, onko jokin lain säännös ristiriidassa perustuslain kanssa.

Tuo on vähän raskasta luettavaa, mutta sen sisältö soveltuu aktiivimalliin konkreettisessa tapauksessa vaikkapa näin:

Työtön hakee kursseille, joille ei mahdu. Siitä seuraa tuen leikkaaminen. Työtön on joutunut epätasa-arvoiseen asemaan omasta toiminnastaan riippumattomasta syystä. KHO:n päätöksen mukaan pitäisi olla painava yhteiskunnallinen tarve epätasa-arvoiselle kohtelulle ja se pitäisi olla kirjattuna lakiin. Näin ei ole. Lisäksi kun kyseessä on yksittäistapaus eli tietyt kurssit ja tietty työtön, niin tuen leikkaaminen on vastoin perustuslakia. Yksittäistapauksessa perustuslaki on asetettava tavalliseen lakiin nähden etusijalle.

Ihan sama pätee myös huonoon alueelliseen työllisyystilanteeseen, työttömän ikään ja terveydentilaan.

Siitä sitten valittamaan. Älkää minua kiittäkö, vaan kiittäkää Raimo Lantelankalliota, joka Facebookin ryhmässä Puhetta työstä, työttömyydestä & toimeentulosta otti tämän ennakkopäätöksen esille.

Kommentit (28)

 1. Sauli

  Aivan, ja miten hel… useampi työtön, minä mukaan lukien jaksaa aloittaa raskaan ja vaativan prosessin kasvotonta byrokratiaa vastaan. Ja luetaanko oikeusprosessi kelan ja te- toimistojen hyväksymäksi aktiivisuudeksi joka estää työttömyysturvan leikkaamisen, tuskin.

  En tiedä miten ryhmäkanne soveltuu yllä olevaan tai soveltuuko mitenkään. Jos se on mahdollista, kannattaisiko esim. ammattiliiton juristien tarjota palveluksiaan kannetta tai muuta oikeusapua vaativaa toimenpidettä varten. Heillä nyt ainakin luulisi olevan intressiä ja rahaa, sitä on harvalla yksittäisellä työttömällä. Muita tahoja voisi löytyä vaikka vasemmistopuolueiden riveistä. Julkisuus olisi joka tapauksessa taattu ja muilla tavoillahan tätä typeryyttä ei saada loppumaan.

  • sakutimonen

   Valitettavasti Suomen laki ei tunne ryhmäkannetta muissa kuin kuluttajansuoja-asioissa.

   • Sauli

    Tätä ounastelinkin. Kuten kirjoitin, työtön on aika yksin byrokratiaa vastaan. Vaikka ryhmäkanne ei sovellu, voisi liitoilla silti olla intressi tarjota apuaan jäsenilleen. Ay- liike on saanut kuraa niskaansa siitä, että se ajaa vain työssäkäyvien jäseniensä asiaa. Nyt voisi olla mahdollisuus nostaa imagoaan myös työttömien parissa. Tai voi toki olla, että he jo tarjoavat apuaan?

   • AnItte

    Eikös työttömät ole nykyisin asiakkaita, Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta puhuu asiakkaasta. Tähän perustuen olen suunnitellut valittavani kuluttaja-asiamiehelle. Työttömyysturvalaissa puhutaan työnhakijasta. Tämä asiakashöpinä ärsyttää minua todella. En minä halua TyönEsto-toimistosta muuta kuin ilmottautua ja/tai olla työnhakijana ja työtä, muihin palveluihin pitäisi saada hakeutua vapaaehtoisesti eikä kiristämällä karenssin uhalla.

    • Sauli

     Jos valituksen perustelut ovat sisällöltään samantapaisia, voisiko ajatella että joku esim. lakimies laatii valmiin pohjan, jota täydennetään tarpeen ja tilanteen mukaan.

     Toki KHO, tai kuka valituksen käsittelekään, toiminee samalla kaavalla, eli kopioi edellisen kielteisen päätöksen perustelut, mutta kiusa se on pienikin kiusa. Ja jos uskomme että maassa vallitsee vielä oikeus ja kohtuus, voi olla että jokunen päätös katsotaan myös hakijan eduksi. Pääasia kuitenkin on osoittaa aktiivimallin puutteet lukuisien työttömien kohdalla.

  • Pappa

   Sauli, olet asian ytimessä. On paljon työttömiä, joita on potkittu niin kauan ja niin pahasti päähän, ettei oikeusprosessin aloittaminen ole mikään vaihtoehto.

   Tähän tietysti pyritäänkin. Lyödään jo lyötyjä. Työministerinkin luulisi kokki-kylmäkkönä ja itsekin työttömyyttä maistaneena ymmärtävän, ettei sitä noin vain lähdetä sotimaan järjestelmää vastaan. Mutta eipä näytä ymmärtävän. Torkkupeiton alla on niin mukavan lämmintä, vielä vuoden päivät, sen jälkeen voi muuttua ääni kellossa.

   • Marko Turunen

    Sotimaan järjestelmää vastaan on täysin väärä asenne tilanteessa, jossa järjestelmä itse sotii sinua vastaan. Sodanjulistus ei tässä tapauksessa tule työttömän vaan järjestelmän puolesta. Ja se oikeusprosessin aloittaminen on aina järkevä vaihtoehto tilanteessa, jossa toista osapuolta potkitaan päähän.

  • Jarmo Nikumaa

   Jos on vähävarainen, niin oikeusaputoimisto auttaa. Kokemusta on muutamaankin valitukseen avun saannista Kelan päätöksiin. Ei sillä että päätökset olisivat ammattitaitoisesti perustellen pyörtyneet, mutta välillä menettelyvirheiden pohjalta valitusasteet ovat työllistäneet itsensä pompottelemalla valituksia ees-taas. Ja taas on mennyt siinä sivussa pari vuotta.

 2. Antonio Astarita

  Olen tehnyt 6-7 vk sitten asiassa valituksen Oikeuskanslerille.
  “ Saatu”- kuittaus tuli, ei toistaiseksi muuta. Taitaa olla ruuhkaa…

 3. a. talvisaari

  Hienoa, Uuninpankkopoika, että tuot tämän mahdollisuuden esiin ja levität tietoa!
  Yllä tosin jo esitettiin epäilys siitä, etteivät kaikki kuitenkaan jaksa tai välttämättä edes osaa lähteä valitusrumbaan. Toivottavasti riirtävän moni kuitenkin lähtee. Hyötyisivät ehkä kaikki siitä loppupeleissä?

  Olen jo aimminkim maininnut, että sain itse aikoinaan perusteettoman karenssin (mielivaltaisesti lätkäistyn), jonka sain kumottua 1,5 vuotta kestäneen valitusrumban päätteeksi. Siinä sitä tajusi, kun kirjelmöi toistuvasti kasvotonta virkamies- ja hallintokoneistoa vastaan, mikä helvetillinen urakka se oli. Piti osata kirjoittaa sujuvasti ja esittää perustelut selkeästi, soitella eri tahoille ja vaatia vastauksia. Mieletöntä resurssien haaskausta ja työttömän jättämistä yksin sellaisessa tilanteessa. Minä selvisin, mutta työttömänähän sitä aikaa oli, ja siihen se aika menikin. Mutta samalla ymmärsin, miten mahdoton se tehtävä voi monelle olla. Siihenpä kai luotetaankin: kum tehdään systeemistä tarpeeksi absurdi, eivät ihmiset osaa eivätkä jaksa valittaa…

  • Pitkäaikaistyötön

   Olen osallistunut pariin rumbaan (mm. oikeusrumbaan) ilmaisena avustajana (haamukirjoittajana) ja ajatellut, kuinka ne monesti vaativat sellaista osaamista, että moni ei vain pysty. Joku voi olla todella pätevä vaikka sähkötöissä, muttei käsitä viranomaisten kapulakieltä ja/tai oma lahjakkuus ei vain ole sillä alalla, että pystyisi vakuuttavasti kirjoittamaan (tai edes selittämään) omaa asiaansa. Vaikka osaisikin, niin harva jaksaa. Varmasti moni pohtii myös taloudellisia seuraamuksia. Kuka sen lystin maksaa, jos lähtee oikeuteen ja tuleekin takkiin? Tässä absurdiudessa kun ei voi olla varma yhtään mistään.

   • UllaM

    Paljonko se hallinto-oikeudessa maksaa, jos tulee takkiin?

    • sakutimonen

     Käsittelymaksu on 250 euroa. Ikävä kyllä.

     • UllaM

      Onhan se paljon, mutta vähemmän kuin pelkäsin. Jos hyvä tekstin runko on valmiina, voi sen valituksen tehdä itsekin eli avustajalle ei tarvitse silloin maksaa. Minulla on ilo olla tällähetkellä työpätkällä ja ansiosidonnaisellakin ihan pahuuttani valituksen tekisin. Mutta tiedän, että tuo raha on liikaa, jos on Kelan päivärahoilla 🤐. Henkinen jaksaminenkin valituksentekoon on varmasti vähissä, jos miettii meniskö Hurstin jonoon vai dyykkaisko kaupan roskiksen. Omaa kokemusta ei ole, mutta lähipiiristä kyllä.

      • Pitkäaikaistyötön

       250 euroa on näissä piireissä iso summa, mutta jos se tuohon summaan jää kaikkinensa, niin varmasti teen valituksen, jos leikkuri iskee. Tällä ensimmäisellä kiekalla vielä säästyin.

 4. Antti Kautiainen

  Hallitus tulkitsee, että ketä tahansa voi ruveta yrittäjäksi ja ansaitsee tuon summan ja täysipäiväisenä yrittäjänä menettää sosiaaliturvansa.

 5. Rintsu

  Asiassa pitää muistaa se, että perustuslaki takaa jokaiselle lain edessä tasavertaisen kohtelun.
  Jos haet työtä tai koulutusta mutta et saa niin se ei ole perustuslain mukaan väärin.
  Perustuslaki ei takaa sitä, että juuri sinun on saatava työ tai koulutus.
  Mutta jos et saa ja sinua siitä rangaistaan niin ollaan tosiaan pöpelikössä täysin vastoin perustuslakia.

  Niinpä asia korjataan aktiivimallilla 2 jossa velvollisuutesi on hakea ihampergeleesti! Koska jos et edes hae ja siitä rangaistaan niin se ei ole perustuslain mukaan väärin.
  Tosin, aina on haettavissa kymmenkunta kunnanjohtajan paikkaa. Suhteellisen hyvin palkattu homma johon ei periaatteessa ole varsinaisia pätevyysvaatimuksia. Jostain syystä kuitenkaan en ole hakenut Märkäjärven kunnanjohtajan paikkaa vaikka periaatteessa olisin hommaan ihan pätevä?
  En myöskään voi hakea professorin virkaa koska minulla ei ole dosentin pätevyyttä.
  Johtavan ylilääkärinkin hommia on aina tarjolla mutta vaatimuksena on piru vie se, että pitäisi olla laillistettu lääkäri.
  Mutta jos hakea pitää niin kyllähän minä haen!

  Se on varmasti perustuslain mukaista mutta terveen järjen vastaista. Jo nyt käy sääliksi Märkäjärven kuntaa joka tulee saamaan satatuhatta hakemusta. Toisaalta se parantaa Märkäjärven työllisyystilannetta koska hakemuksia hylkäämään tarvitaan kymmeniä työkokeilijoita. Joten varmuudeksi haen sekä kunnanjohtajan paikkaa ja hakemuksen hylkääjän paikkaa.

  Kun maakuntahallinto astuu voimaan niin haettavien paikkojen määrä räjähtää käsiin. Tosin ne on jo kaikki jaettu kepun jäsenkirjoilla mutta jos paikka on auki niin aina voi hakea. Aktiivisuudesta tulee hyvä mieli ja se pitää poissa pahanteosta.

  Pyydän anteeksi, että toinen äidinkieleni on sarkasmi.

  • Pitkäaikaistyötön

   Hyvä olet toisessa äidinkielessäsi! Ja niin vietävän inspiroiva, että esimerkkisi rohkaisemana haen jokaista kunnanjohtajan paikkaa ja hakemuksen hylkääjän paikkaa ja vielä niitä maakuntahimmelipaikkojakin (vaikkei minulla ole sitä kepun jäsenkirjaa, koska kepu pettää aina).

  • AMK

   Sarkasmi on työttömille hyvä ase vai onko,itseään mollaa (ei hyvä työttömilläkin on ihmisarvo vai onko??? ikuisuuskysymyksiä kuka sen päättää sipi,rikkaruoho torkkupeiton alla helikopteri,vaiko rätti kukaan ei tienaa alle…ulkona ovat kuin lumiukot siinähän meillä oiva asiantunteva??? päätöksiä tekevä klaani…oma kukkaro paisuu …miksi muuten valtionvelkaa aina vain haetaan,ylisuuriin yritystukiin,kultaisiin kädenpuristuksiin,aiheettomiin sopeutumiseläkkeisiin ei työttömien liian alhaisiin tukiin.

  • töytön

   Näinpä minäkin sen ajattelen. Tosin Nehä viilaa nyt sitä aktiivimalli 2.1-mallia, että jos on epäpätevä ja hakee kylän ainutta työpaikkaa (lääkäri), niin siitäkin napsahtaa karenssi. Teit niin tai näin, niin siellä toimeentulotuki-hakemus häämöttää jossain vaiheessa. Hallituksen ääliöt senku irvistelevät nauraen.

 6. Kirppu likka

  No, mutta olipa hyviä kommentteja edellä. Kun se hakuvelvollisuus on mikä? Määrällisesti siis, niin annoitte kyllä hyvän inspiksen. Ei muuta kuin tsekkaamaan TE-keskuksen työpaikat a:sta alkaen ja joka ikiseen (niin moneen järjestyksessä kuin aktiivimalli edellyttää) hakemus. Samaa pohjaahan siinä voi käyttää. 😉 Vaihtaa vaan haettavan työpaikan osoitteen ja työn nimikkeen. Sitten vaan hakemus eteenpäin. Ja velvoite täyttyy. Olen kohta koulunpenkiltä TE-keskuksen asiakkaaksi joutumassa,niin että kiitos hyvistä vinkeistä ! Ja seuraavassa kuussa jatkan listalta siitä kohtaa mihin edellisellä kerralla jäin tai aloitan alusta, jos työpaikat ovat sattuneet vaihtumaan kuun aikana. Ja haen joka ikiselle TE-keskuksen kurssille, mille vaan voi hakea. Jos kysytään miksi, niin vastaushan on ihan selvä. Aktiivimalli velvoittaa ja minä ainakin olen hyvin lainkuuliainen kansalainen 🙂

 7. Sinikka Tuli

  Meillä on hallitus, jonka tuotos on sutta ja sekundaa. Onneksi on perustuslaki, jonka säätämisjärjestys suojelee jonkin verran vielä heikompia. Toivottavasti vielä joku jaksaa taistella ja tehdä valituksia.

 8. Jarmo Nikumaa

  Laitan tänne loppuunkin: oikeusaputoimistot ovat vähävaraisia varten, jotteivat ole lakiavun ulottumattomissa.

 9. Nicolas Eymeric

  Massatyöttömyys ei ole siis syntynyt itsestään. Vaan sitä ohjataan jatkuvasti näiden monikansallisten yhtiöiden sekä pankkien haluamaan suuntaan.
  Mutta nämä suuryhtiöiden kapitalistisiat näkevät taas työttömät hyödyttöminä suursyömäreinä joista tulisi päästä eroon keinolla millä hyvänsä. Joten tämän vuoksi työttömiä on aina kuritettu näiden kasvottomien kapitalistisikojen tahoilta.

  Tämän vuoksi myös Suomen hallitus sitoutuu nollakasvun hankkeen kasvuun, joka vaatii työttömyyden vuosittaista kasvua sekä lisää YT-neuvotteluja. Mutta se vaatii myös työttömien taloudellisen aseman heikentämistä sekä huonompia palkkoja, jotta köyhyys saadaan riittävästi lisääntymään.
  Joten silloin kun työttömät ajetaan tähän pakkotyöhön pakottavaan aktiivi malliin niin siellä alkaa tuon jälkeen itsemurhat lisääntymään kummasti kun hallitus vielä käy työttömien lompakolla.

  Vaikka tämä työttömyys ei ole missään vaiheessa ollut työttömien itsensä vika, niin siitä on kuitenkin aina tehty julkisesti oikeistolaisen politiikan mukaan työttömät syyllistävä asia. Jotta työttömät saadaan pysymään ns. ruodussa sekä masentuneina.

  Kyseessä on vain yksi vanhimpia suuria poliittisia joukkojenhallinta keinoja, jonka tämä kasvoton psykopaateista koostuva eliitti on osannut aina hyödyntää hallitessaan alamaisia.
  Vallan ovat kaapanneet tässä maassa nuo vallanhimoiset psykopaatit, jotka näkevät varsinkin työttömät suomalaiset hyödyttöminä turhakkeina joista tulee päästä eroon keinolla millä hyvänsä.

  Tästä johtuu tämä työttömään kansanosaan kohdistunut sorto. Mutta tämä oikeistoeliitti vielä omistamansa valtamedian avulla syyllistää työttömiä jatkuvasti mediassa. Vaikka syypäitä tähän massatyöttömyyteen ovat nämä rikkaat teollisuussuvut itse. Sillä he ovat täältä pumpanneet ja myyneet tuotannon ulkomaille sekä alkoivat jo vuosia sitten romahduttamaan Suomen hyvinvointivaltiota.
  Kansalaisiin kohdistettu köyhyys on aina ollut tälle eliitille yksi hyvä ja tehokas Suomen kansalaisten kontrollointikeino. Sillä aikaa kun muut köyhät suomalaiset on laitettu kilpailemaan keskenään näistä lopuista jäljellä olevista leivänmuruista.Mutta jollei tämän maan kansalaiset kykene yhdistymään keskenään ja puolustamaan ihmisoikeuksiaan, niin tämän maan tulevaisuus hyvinvointivaltiona on todella uhattu.
  Massatyöttömyys on aina ollut eliitin poliittinen ohjelma, jolla työttömät latistetaan henkisesti sekä fyysisesti.
  Vaikka Suomen perustuslaista poistettiin vuonna 1987 tämä 1734 säädetty pakkotyölaki, niin nyt tämä töihin pakottaminen karenssin uhalla on käytännössä tämän ikivanhan pakkotyölain uudelleenlämmittelyä.

 10. mikko

  Laman kuva: Suurtyöttömyys on valinta
  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/10/13/laman-kuva-suurtyottomyys-valinta

  Asiantuntijoiden arvio laman taittumisesta vuonna 1992 osoittautui virheelliseksi. Velkaantuneita kotimarkkinoita ei auttanut nousuun edes viennin vahva veto.

  ”Hallituksen ja pankin tiet eivät koskaan yhtyneet”, muistelee Ahon hallituksen (1991 – 1995) oikeusministeri Hannele Pokka. ”Poliitikkojen tehtävänä oli vahtia työttömiä ja konkursseja, Suomen Pankin markan vakaata arvoa ulkomailla.”

  Kun laman pohja saavutettiin vuonna 1993, päätti hallitus leikata valtion menoja yli 30 miljardilla markalla. Leikkauksia perusteltiin sillä, että kasvavien työttömyysmenojen ja vähenevien verotulojen vuoksi valtion menot olivat suuremmat kuin tulot. Budjetin alijäämä piti kattaa velanotolla.

  ”Normaalisti laskun aikana elvytetään ja lisätään valtion menoja. Nyt valtion menoja vähennettiin, jolloin syvennettiin edelleen sitä lamaa, joka oli muutenkin kireän rahapolitiikan johdosta syntynyt”, sanoo professori Pekka Ahtiala.

  Timo-Erkki Heinon raportti Tosi asia selvittää talouspolitiikkaa, joka johti suurtyöttömyyteen. Raportti vuodelta 1995 on samalla kansantaloustieteen oppitunti, ja siinä kuuluu myös työttömien ääni.

  massa Työttömyys on tosisaan harkkitua
  poliitikkojen kontrollin väline

  Timo-Erkki Heinon toimittamat ohjelmasarjat ruotivat lama-ajan päätöksentekoa ja sen seurauksia.

  https://haku.yle.fi/?q=timo%20erkki%20heino&category=Elävä%20arkisto

  keskustan ja kokoomuksen väärä poliitiika on identistä 1990 laman ajan toimintaan
  siis täysin identtistä ihan pimeetä
  samat argumentit siis aivan samat kuin 1990 vuonna 2018
  poliitikka uudistuu huh huh
  no samat tyypithän tuolla ovat edelleen
  palkinto virkoineen
  en vaan ymmärrä miten joku heitä vielä äänestää kansanedustajiksi
  siis oikeati en ymmärrä sellaista äänestys käyttäytymistä
  mitä suomen lammas farmi harjoitaa
  vaihtakaa nyt edes jotain tuorempaa verta kehiin
  näiden kehärääkien tilalle
  he eivät aja siellä muuta kuin omia etujaan
  he ovat oleet liian kauvan valan ytimesä joten he myös ovat täysin erkaantuunet normi ihmisten arjesta
  eikä se itse asiassa heitä myöskän kiinosta
  oman puolueen valta ja oma palli
  tai pallit ovat tärkein motiivi *työlle*
  jossa ei liituraita puku kuraannu
  paitsi talous rikos epäilyjen tuomioiden yhteydessä
  siis faktaa oikeasti
  näistä nyky poliitikoista
  he syylistyvät useammin esim talous rikoksiin kuin normi kansalaiset tilastollisesti
  meitä johtaa poliisin veroviraston jahtaamat
  virka rikokset syyteet niskassa olevat konnat
  huolestuttavinta että sitä esintyy jokaisessa suomen puolue poliitisessa toiminassa
  vähiten korruptoitu maa öhöm

  vaalirahoitus
  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/06/11/vaalirahoituspuheita-vuonna-1994
  or
  https://haku.yle.fi/?q=vaalirahoitus&category=Elävä%20arkisto
  MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI
  Matti Vanhanen päätti erota pääministerin paikalta jo elokuussa 2009. Taustalla painoivat hänen mukaansa ennen kaikkea perhesyyt.
  Pääministeri Mari Kiviniemeltä kysyttiin mielipidettä ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrysen bisneksistä Nova Groupin kanssa. Kiviniemi toisti mielipiteensä varmuudeksi viidesti.
  Isoja autoja, kosteaa kestitystä ja suuria vaalitukia. Näillä eväillä Nova Group saatiin konkurssiin. Helmikuussa 2010 valmistuneen rikostutkinnan mukaan laaja vaalituki keskustalle oli laitonta.
  Toukokuussa 2008 elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen syytti huonosti selvitetyistä vaalirahoituksista lakia.
  Syksyllä 2009 kansanedustaja Marja Tiura joutui kovaan pyöritykseen yhteyksistään vaalirahoituskohun ytimessä olleeseen Nova Groupiin.
  Keskustan hallintopäällikkö arvioi lokakuussa 1994, että vaalirahalahjoitukset ovat eräänlaista rahalla äänestämistä, eikä niitä tarvitse julkisuuteen kertoa.

 11. AMK

  Kantsis katsoa Tanhupallon lauluesitys ,ihan huippusuoritus ,jospa herrat päättäjätkin saisivat sieltä jotain pääkoppaansa..turha luulo eivät he näe kuin oman napansa….

 12. AMK

  Peruslaki…jos hallitus sen polkee jalkoihinsa onko sillä mitään merkitystä,nyky hallitus tekee oman mielensä mukaan lakeja …ei hitun hitto mene järkeen,huutolaisiako ollaan ellei kuuluta eliittiin???ja hyvä tuloisiin??

 13. AnItte

  Allekirjoitetaan kansalaisaloite Perustuslakituomioistuin Suomeen

  Aloitteen sisältö
  Suomeen on aika saada poliitikoista riippumaton Perustuslakituomioistuin, joka valvoo päätöksenteon oikeudenmukaisuutta, koskien eduskunnan lainsäädäntöön liittyviä asioita. Sekä varmistaa kansalaisten kannalta oikeudenmukaisen päätöksenteon toteutumisen kaikissa tilanteissa.

  Perustelut
  Suomi on poikkeus moneen muuhun Euroopan maahan nähden meillä ei ole poliitikoista riippumatonta Perustuslakituomioistuinta, joka olisi yksi tärkeä oikeusvaltion elementti.

  Tällä hetkellä tehtävät kuuluu Perustuslakivaliokunnalle, jossa poliittisten puolueiden edustajat hoitavat suoraan lakivalmisteluita:

  Perustuslakivaliokunta

  Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2883

Kommentoi »

Comments are closed